ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DUTCHHANDS/DEALRUNNER

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.
A. Dutchhands/Dealrunner: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Purmerend, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 73675628. Nieuwe Btw-identificatienummer: NL.001.206.233.B22. E-mailadres: info@dealrunner.nl.
B. Klant: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Dutchhands/Dealrunner een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
C. Overeenkomst: iedere tussen Dutchhands/Dealrunner en de klant, middels het bestelproces op de website, tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Dutchhands/Dealrunner zich, tegen een nader overeengekomen prijs, jegens de klant heeft verbonden tot de levering van producten.
D. Website: dealrunner.nl.
E. Producten: de in het kader van de overeenkomst door Dutchhands/Dealrunner aan de klant te leveren zaken, welke afkomstig zijn van een toeleveranciers van Dutchhands/Dealrunner en door Dutchhands/Dealrunner aan de klant worden verkocht en geleverd.

Artikel 2: Algemene Bepalingen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Dutchhands/Dealrunner en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Dutchhands/Dealrunner en de klant.
2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In voorkomende gevallen zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3: Aanbod en totstandkoming van overeenkomsten
1. Tenzij het aanbod van Dutchhands/Dealrunner een termijn voor aanvaarding vermeldt, is elk aanbod van Dutchhands/Dealrunner vrijblijvend.
2. De klant kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Dutchhands/Dealrunner dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
3. In het aanbod door Dutchhands/Dealrunner vermelde en/of weergegeven eigenschappen van de te leveren producten, kunnen in geringe mate afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als geringe afwijkingen worden aangemerkt alle afwijkingen welke de klant redelijkerwijs behoort te dulden, zoals geringe afwijkingen in kleuren en maten. De aanwezigheid van geringe afwijkingen biedt voor de klant geen grond voor klachten en geen grond om schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen.
4. Iedere overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bestelling van klant door Dutchhands/Dealrunner per e-mail is bevestigd.

Artikel 4: Aankopen
1. Dutchhands/Dealrunner spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door Dutchhands/Dealrunner vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Dutchhands/Dealrunner spant zich in geval van een (te verwachten) vertraagde levering in om de klant daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail in kennis te stellen. Het verzuim van Dutchhands/Dealrunner treedt niet eerder in dan nadat de klant Dutchhands/Dealrunner schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Dutchhands/Dealrunner haar leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
2. Mocht de klant een verkeerd adres invoeren bij de bestelling, dan is Dutchhands/Dealrunner daar niet voor aansprakelijk. Daarnaast dient de klant zelf de verzendkosten te betalen voor het retourneren van het product.
3. Als het product door de bezorgdienst vaker wordt aangeboden en niet in ontvangst genomen wordt door of namens de klant, om wat voor reden dan ook, dan wordt het product retour gestuurd naar Dutchhands/Dealrunner. De kosten daarvoor zijn voor rekening van de klant.

Artikel 5: Prijzen
1. Prijzen worden binnen de eventuele geldigheidsduur van het aanbod niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.
2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3. Alle prijzen op de site zijn in euro en inclusief btw.

Artikel 6: Betalingen
1. Betaling dient te geschieden op een van de door Dutchhands/Dealrunner aangewezen betaalmethoden.
2. In geval vooruitbetaling is overeengekomen, is Dutchhands/Dealrunner niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de klant de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Dutchhands/Dealrunner verschuldigde betaling heeft voldaan.
3. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de klant intreedt, is de klant, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
4. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de klant, één ander conform de Wet Incassokosten.
5. In geval van betalingsverzuim van de klant, zal Dutchhands/Dealrunner niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de klant tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan.

Artikel 7: Zichttermijn/ herroepingsrecht
1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de klant de overeenkomst tot 14 dagen nadat de producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
2. De klant komt het recht van ontbinding als bedoeld in het vorige lid niet toe bij:
a. een overeenkomst waarbij de prijs van de producten gebonden is aan schommelingen op de financiële markten waarop Dutchhands/Dealrunner geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen;
b. een koop betreffende:
Pagina 3 van 5
i. de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
ii. de levering van producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
iii. de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
iv. de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
v. de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Dutchhands/Dealrunner geen invloed heeft;
vi. de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
vii. de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties.
c. de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant en de klant heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.
d. een overeenkomst ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
3. De klant die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Dutchhands/Dealrunner aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Dutchhands/Dealrunner. Zo spoedig mogelijk nadat Dutchhands/Dealrunner in kennis is gesteld van het voornemen van de klant om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Dutchhands/Dealrunner de ontbinding van de overeenkomst per e-mail bevestigen.
4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, dient zorgvuldig te worden omgegaan met de te retourneren producten en de verpakkingen daarvan. De klant mag de betreffende producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de producten slechts mogen worden gehanteerd en geïnspecteerd zoals dat in een fysieke winkel zou mogen.
5. Indien de klant van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Dutchhands/Dealrunner retourneren.
6. De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Dutchhands/Dealrunner is gerechtigd deze waardevermindering aan de klant in rekening te brengen, al dan niet door deze waardevermindering te verrekenen met de reeds van de klant ontvangen betalingen.
7. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de klant het recht van ontbinding conform lid 3 heeft ingeroepen.
8. Indien de klant gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van de klant.
9. Dutchhands/Dealrunner zal de ten aanzien van de geretourneerde producten van de klant ontvangen betalingen, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding aan de klant terugbetalen, mits de producten door Dutchhands/Dealrunner zijn terugontvangen, dan wel door de klant is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de bezorgkosten die door de klant in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Dutchhands/Dealrunner niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de klant uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Dutchhands/Dealrunner aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

Artikel 8: Gegevensbeheer
1. Dutchhands/Dealrunner respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens. Indien de klant een bestelling plaatst bij Dutchhands/Dealrunner, dan worden zijn gegevens opgenomen in het klantenbestand van Dutchhands/Dealrunner. Dutchhands/Dealrunner houdt zich aan de geldende privacywetgeving. Voor de wijze waarop Dutchhands/Dealrunner persoonsgegevens verwerkt, zie www.dealrunner.nl/privacy.
2. Dutchhands/Dealrunner maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om van deze lijst verwijderd te geraken.

Artikel 9: Garantie en conformiteit
1. Dutchhands/Dealrunner staat ervoor in dat de producten aan de overeenkomst beantwoorden en aldus die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Een uitdrukkelijk door Dutchhands/Dealrunner, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die klanten jegens Dutchhands/Dealrunner kunnen doen gelden.
2. Het recht van de klant op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van een product vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de klant ter zake bij Dutchhands/Dealrunner is gereclameerd.
3. Geen grond voor reclames en aanspraken op garantie of non-conformiteit, zijn gebreken van producten als gevolg van een van buiten komende oorzaak of als gevolg van een andere niet aan Dutchhands/Dealrunner toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik en onjuiste of onoordeelkundige behandeling van de producten.
4. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 7, nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutchhands/Dealrunner worden geretourneerd.

Artikel 10: Overmacht
1. Dutchhands/Dealrunner is niet aansprakelijk voor schade ontstaan omdat zij haar verbintenis niet kan nakomen ten gevolge van overmacht.
2. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: elke oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van Dutchhands/Dealrunner behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie van toeleveranciers van Dutchhands/Dealrunner, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, gelden nadrukkelijk als overmacht.
3. Dutchhands/Dealrunner behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geen geval is Dutchhands/Dealrunner gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
4. Indien Dutchhands/Dealrunner bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, behoudt zij aanspraak op vergoeding van het reeds geleverde c.q. het nog leverbare deel van de overeenkomst.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. Dutchhands/Dealrunner is niet aansprakelijk voor enige vorm van directe of indirecte schade ontstaan als gevolg van het bezoeken van de website van Dutchhands/Dealrunner of een van de websites van diens partners.
2. Dutchhands/Dealrunner hanteert een grote mate van nauwkeurigheid met betrekking tot de informatie op de website. Indien er ondanks deze nauwkeurigheid toch vergissingen voorkomen op de website of de website van een van haar partners, is Dutchhands/Dealrunner daarvoor niet verantwoordelijk en aansprakelijk.
3. Onverminderd schade die Dutchhands/Dealrunner ingevolge toepasselijk recht niet kan uitsluiten, is Dutchhands/Dealrunner beperkt aansprakelijk, ongeacht de omstandigheden, tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.
4. De klant vrijwaart Dutchhands/Dealrunner van:
– Tekortkomingen in de nakoming van de klant m.b.t. diens verplichtingen uit de overeenkomst;
– Aanspraken i.v.m. misbruik van de website of services van Dutchhands/Dealrunner toerekenbaar aan de klant, waaronder tevens wordt verstaan misbruik door een derde van het account van de klant op de website door onbevoegd van het wachtwoord van de klant gebruik te maken.

Artikel 12: Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13: Klachtenregeling
1. Dutchhands/Dealrunner beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Bij Dutchhands/Dealrunner ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Dutchhands/Dealrunner binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Indien een klacht niet in onderling overleg tussen partijen kan worden opgelost, kan de klant het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).
4. Indien een klacht betrekking heeft op een geleverd product dat gebrekkig is en de klacht gegrond wordt bevonden door Dutchhands/Dealrunner, zal Dutchhands/Dealrunner, naar haar keuze, óf het betreffende product kosteloos vervangen óf repareren.